Regulamin klubu cyklistów Old-Spokes

1. CEL:
Wychowawczy – uczestnicy wycieczki powinni być przygotowani na to, że wspólne wyjazdy rowerowe mają sprzyjać stopniowemu integrowaniu grupy. W grupie nie powinno być podziału na rowerzystów silniejszych i słabszych. Bardzo istotnym aspektem jest to, aby uczestnicy nabyli zupełnie nowych obyczajów i zasad niezbędnych podczas wspólnych wyjazdów.

Poznawczy – turystyka rowerowa jest obok turystyki pieszej najbardziej poznawczą formą turystyki, umożliwia zwiedzanie i krajoznawstwo wprost z siodełka roweru. Poznawcza rola wycieczki w teren jest wielokrotnie wyższa od roli poznawczej takich samych treści przekazywanych przez media czy też prasę lokalną lub za pomocą Internetu. Możliwości bezpośredniego kontaktu z przyrodą tj: lasami, rzekami, jeziorami, pomnikami przyrody czy też mijającymi wioskami stanowi niepodważalnie cel poznawczy.

Zdrowotno - rekreacyjny – organizowane wycieczki są dedykowane dla szeroko pojętej grupy wiekowej. Wycieczka ma w założeniu realizację celów krajoznawczo-historycznych oraz rekreacyjnych. Wycieczki prowadzone są określoną i przygotowaną trasą. Uczestników informujemy wcześniej o przebiegu trasy i o atrakcjach krajoznawczych czekających na nich podczas przejazdu. Celami krajoznawczymi są zamki, skanseny, muzea, pomniki przyrody, krzyże pokutne, zabytkowe miasta.

2. ORGANIZATORZY:
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
- Klub Cyklistów OLD-SPOKES
- Żarowska Izba Historyczna

3. UCZESTNICY:
- Bez względu na wiek

4. REGULAMIN:
- obecność uczestnika w dniu wycieczki jest dla organizatorów jednoznaczna ze znajomością i akceptacją regulaminu przez uczestników, pełnoprawnych opiekunów
- udział osoby niepełnoletniej jest jednoznaczne z tym, iż rodzice, pełnoprawni opiekunowie posiadają wiedzą o uczestnictwie dziecka w wycieczce rowerowej i zezwalają na udział w niej
- rodzice, pełnoprawni opiekunowie zapewniają dziecku bezpieczne dotarcie z miejsca zamieszkania na teren rozpoczęcia wycieczki oraz bezpieczny powrót z wycieczki do miejsca zamieszkania. W innym przypadku odpowiedzialność za ich samodzielny powrót ponoszą pełnoprawni opiekunowie
- rodzice, pełnoprawni opiekunowie znają stan zdrowia dziecka i oświadczają, że nie ma ono przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w wycieczce
- rodzice, pełnoprawni opiekunowie dopuszczając dziecko do wycieczki stwierdzają, że stan techniczny roweru dziecka nie zagraża bezpieczeństwu, życiu dziecku jak i innym uczestnikom wycieczki.
- ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania sprzętu rowerowego w pełni sprawnego i nie stwarzającego zagrożenia dla innych uczestników
- organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej oraz nie ubezpiecza uczestników wycieczki od NNW
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy osobiste zgubione na wycieczce
- wszyscy uczestnicy wycieczki rowerowej zobowiązani są do znajomości przepisów ruchu drogowego

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Regulamin klubu cyklistów Old-Spokes. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates