Regulamin organizacyjny UTW w Żarowie

Regulamin organizacyjny Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w ramach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

I. Wstęp
l. Podstawą prawną powołania Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zwanego dalej " ŻUTW") jest Statut Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (zwanego dalej "Centrum") i stanowi jedną z form jego działalności.
2. Ideą powołania ŻUTW jest uaktywnienie osób będących na emeryturze, rencie, niepełnosprawnych, samotnych, nie z własnej woli pozbawionych pracy w celu nabywania przez nich nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności.
3. Celem działalności ŻUTW jest:
a) umożliwienie słuchaczom (uczestnikom) realizowania wg własnych możliwości swoich pasji i marzeń w gronie osób o wspólnych zainteresowaniach, w sposób atrakcyjny, pożyteczny i radosny, poprzez:
- tworzenie programu zajęć z woli słuchaczy (uczestników) w formie wykładów, seminariów, warsztatów i kół zainteresowań,
- dobrowolny udział w zajęciach (bez egzaminów, zaliczeń, ocen), tak aby dawały zadowolenie i satysfakcję.

II. Struktura organizacyjna
1. ŻUTW jako integralna część Gminnego Centrum Kultury i Sportu podlega jego Dyrektorowi.
2. Organizacją i koordynacją pracy ŻUTW zajmuje się jego Zarząd liczący 5 osób, wybierany na dwa lata przez ogół słuchaczy (uczestników) ŻUTW, w wyborach jawnych, zwykłą większością głosów. Zarząd we własnym gronie dokonuje podziałów funkcji, którymi są:
- przewodniczący Zarządu
- dwóch wiceprzewodniczących
- sekretarz
- skarbnik.
3. Organem doradczym wspierającym ŻUTW jest jego Rada Programowa powołana na wniosek Zarządu przez Dyrektora GCKiS.
4.Praca w Zarządzie i Radzie Programowej ŻUTW jest działalnością społeczną i nieodpłatną.

III. Finanse
l. Działalność ŻUTW z założenia jest częściowo finansowana przez słuchaczy (uczestników) w postaci:
a)opłaty semestralnej (czesne)
b)opłaty za zajęcia fakultatywne
c)częściowego pokrywania kosztów związanych z wyjazdami do kina, teatru, na wycieczki, itp.
2. Innymi źródłami finansowania działalności ŻUTW są:
a)środki planowane w budżecie Gminnego Centrum Kultury i Sportu na działalność ŻUTW
b)dobrowolne wpłaty wnoszone indywidualnie na konto GCKiS przez osoby fizyczne podmioty gospodarcze, z jednoznacznym przeznaczeniem na działalność ŻUTW,
c)dotacje, darowizny, programy tematyczne, itp.
3. Wysokość opłat wnoszonych przez słuchaczy (uczestników) jest ustalona przez ogół tych słuchaczy (uczestników) na wniosek Zarządu ŻUTW w uzgodnieniu z Dyrektorem GCKiS.
4. Opłaty wnoszone przez słuchaczy (uczestników) są przyjmowane przez skarbnika ŻUTW.
5. Wszystkie decyzje finansowe ŻUTW muszą uzyskać Dyrektora GCKiS.
6. Zarząd ŻUTW ma obowiązek do 30 września przedstawić Dyrektorowi GCKiS wstępną kalkulację kosztów na każdy kolejny rok akademicki.

IV. Organizacja pracy
l. Podstawą działalności ŻUTW jest program zajęć obejmujący jeden rok akademicki, który trwa od 1 października do 31 maja danego roku kalendarzowego (za wyjątkiem zajęć inauguracyjnych).
2. Program zajęć opracowuje Zarząd ŻUTW w uzgodnieniu z Radą Programową ogółem słuchaczy (uczestników) i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi GCKiS.
3. Zarząd ŻUTW opracowuje roczny harmonogram prac uniwersytetu ,w celu realizacji zatwierdzonego programu zajęć oraz administrowania działalnością ŻUTW, a w szczególności:
a) przygotowuje plan zajęć,
b) zapewnia odpowiedni poziom merytoryczny,
c) dba o prawidłową i terminową realizację zajęć, d) zapewnia właściwą i rzetelną dokumentację,
e) nadzoruje zgodność działalności z przepisami prawa i Statutu Centrum,
f) koordynuje prawidłowe korzystanie z obiektów urządzeń technicznych Centrum wg zasad ustalonych przez Dyrektora GCKiS,
g) zapewnia bieżące koordynowanie działalności ŻUTW z podstawową działalnością GCKiS,
h) dba o promocję, propagowanie medialne działalności ŻUTW oraz zabiega o sponsorów.
4. Rada Programowa wspiera działania Zarządu ŻUTW, a do jej zadań w szczególności należy:
a) doradztwo merytoryczne
b) opiniowanie i współorganizowanie zajęć.
5. W terminie 30 dni po zakończeniu roku akademickiego Zarząd składa Dyrektorowi GCKiS sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej ŻUTW.
6. Roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarząd ŻUTW składa ogółowi słuchaczy (uczestników) i Radzie Programowej na pierwszym spotkaniu nowego roku akademickiego, lecz nie później niż do końca października danego roku kalendarzowego.

V. Słuchacze (uczestnicy) ŻUTW
1. Słuchacze (uczestnicy) ŻUTW mają prawo do:
a) udziału w spotkaniach ogólnych i odbywających się tam głosowaniach,
b) udziału we wszystkich rodzajach zajęć prowadzonych zgodnie z realizowanym programem i przyjętymi zasadami płatności,
c) inicjowania nowych form działalności programowych i twórczych,
d) zgłaszania swoich uwag i wniosków do Zarządu ŻUTW lub Dyrektora GCKiS,
2.Słuchacze (uczestnicy) ŻUTW są zobowiązani do:
a) stosowania się do Statutu GCKiS i postanowień Regulaminu
b) Organizacyjnego ŻUTW,
c) przestrzegania ustaleń Zarządu ŻUTW i Dyrektora GCKiS,
d) dotrzymywania terminów wnoszenia ustalonych opłat i częściowych odpłatności,
e) przestrzegania zasad ustalonych przez Dyrektora GCKiS przy korzystaniu z obiektów i urządzeń technicznych Centrum,
e) przestrzegania norm i zasad kultury osobistej w miejscach publicznych,
f) nie spóźniania się na wykłady i inne zajęcia,
g) okazywania legitymacji ŻUTW na życzenie członka Zarządu i Dyrektora GCKiS.
3. Słuchacz (uczestnik) ŻUTW może być skreślony z listy słuchaczy (uczestników) pozbawiony legitymacji jeśli:
a) nie wniesie wymaganych opłat w ustalonych terminach,
b) nie przestrzega postanowień Regulaminu Organizacyjnego ŻUTW.
4. W uzasadnionych przypadkach decyzja o skreśleniu słuchacza (uczestnika) z listy może być anulowana przez Zarząd ŻUTW.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Dyrektor GCKiS dla potrzeb ŻUTW:
a) udostępni pomieszczenie na biuro Zarządu
b) udostępni obiekty i urządzenia techniczne GCKiS do realizacji zajęć programowych.
c) podejmie systematyczną współpracę z dyrektorem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie w zakresie organizacji zajęć prowadzonych przez ŻUTW
2. Niniejszy Regulamin Organizacyjny obowiązuje po pozytywnym zaopiniowaniu na spotkaniu ogólnym słuchaczy (uczestników) ŻUTW i zatwierdzeniu przez Dyrektora GCKiS.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Regulamin UTW. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates