PRACA - pracownik obsługi technicznej basenu - ŻARÓW - 2 WAKATY

poniedziałek, 17, kwiecień 2023

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ogłasza nabór na stanowisko:

PRACOWNIK OBSŁUGI TECHNICZNEJ BASENU

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie – minimum zawodowe

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach pow. 3 metrów

 • uprawnienia eksploatacyjne elektryczne (tzw. SEP) do 1 kV lub kompetencje i możliwość zdania egzaminu

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

 • dyspozycyjność (praca zmianowa);

 • uczciwość

 • odpowiedzialność za realizowane zadania

 • systematyczność i konsekwencja w działaniu

 • komunikatywność

 • sumienność

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. obsługa instalacji technologicznej, energetycznej, ciepłowniczej;

2. stałe kontrolowanie, obsługa i nadzór nad urządzeniami basenowymi - utrzymanie

właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, w szczególności: pomp, central

wentylacyjnych, filtrów, wymienników;

3. konserwacja urządzeń filtrujących, ogrzewających wodę w basenie

4. konserwacja systemu wentylacji;

5. konserwacja urządzeń sanitarnych, oświetlenia i innych części wyposażenia pływalni;

6. obsługa elektrycznych urządzeń znajdujących się w obiekcie;

7. czyszczenie dna basenu odkurzaczem wodnym;

8. regularne monitorowanie parametrów jakości wody oraz prowadzenie dziennego raportu stanowiskowego

9. prowadzenie dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada

2015r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach:

1) bieżącej obserwacji;

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni;

3) systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody.

10. uruchamianie i wyłączanie atrakcji basenowych

11. inne zlecone prace: gospodarczo - porządkowe oraz bieżące, drobne prace remontowe i konserwacyjne

OFERUJEMY:

 • stabilność zatrudnienia

 • pełny wymiar czasu pracy – umowa o pracę

 • zmianowy, elastyczny system pracy

WYMAGANE DOKUMENTY NA ETAPIE REKRUTACJI:

CV

list motywacyjny,

POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY OD WYBRANEGO KANDYDATA:

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

kserokopie posiadanych świadectw pracy;

kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz inne kwalifikację

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego;

oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin: do 15.05.2023

 • Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: e-mailowo na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bądź bezpośrednio (osobiście, listownie) do siedziby ul. Piastowska 10b (recepcja basenu)

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ).

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

 •  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty

 • W składanych przez Państwa dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

 

Ponadto jeżeli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w przyszłych rekrutacjach realizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie ul. Piastowska 10a 58-130 Żarów"

 

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje /at/ gmail.com

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:

 

 • w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osoby kandydujacej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,

 • w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres konieczny dla wykonania zawieranej

 • z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 PRACA - pracownik obsługi technicznej basenu - ŻARÓW. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates