Regulamin kompleksu boisk Moje boisko - Orlik 2012

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych
Moje boisko – Orlik 2012”

1. Boisko stanowi własność Gminy Żarów, a jego administratorem jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
2. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) planowe zajęcia szkolne dla szkół z gminy Żarów w okresie roku szkolnego
poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 16.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 21.30
sobota, niedziela godz. 16.00 – 18.00
3. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
4. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może zabronić korzystania z obiektu.
5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 2b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy
f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.
12. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie mogą kontrolować wszystkie zajęcia, w razie uchybień zakazać dalszego korzystania z boiska.
13. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń obsługi technicznej i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu boiska.
14. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu będzie rozpatrywane w drodze postępowania karno administracyjnego (z art. 51 $ 1 i 2 KW, art 54 KW), a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 193 KK).

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Regulamin. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates