Wycieczki piesze "Śladem cystersów, rycerzy i rozbójników"

środa, 10, lipiec 2024

Żarowska Izba Historyczna oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zaprasza dzieci w wieku 10-15 lat oraz osoby dorosłe na kolejne wycieczki piesze z "Śladem cystersów, rycerzy i rozbójników".

WYCIECZKA 2: TERMIN – 14.08.2024 r., godz. 10:00
ŻARÓW – DROGA WĘGLOWA – BOŻANÓW, dystans w jedną stronę: ok. 4 km, czas przejścia: ok. 60 min.

WYCIECZKA 3: TERMIN: 21.08.2024 r., godz. 10:00
ŻARÓW – GÓRA KRUKOWSKA – KRUKÓW, dystans w jedną stronę: ok. 5,5 km, czas przejścia ok. 60 min.

WYCIECZKA 4: TERMIN – 28.08.2024 r., godz. 10:00
ŻARÓW – KALNO, dystans w jedną stronę: ok. 3,2 km, czas przejścia: ok. 50 min.

Wymarsz: zawsze godz. 10:00 (Żarowska Izba Historyczna, ul. Dworcowa 3). Powrót ok. godz. 13:00 (Żarowska Izba Historyczna, ul. Dworcowa 3).

Prosimy o dostarczenie niezbędnych deklaracji pozwalających na udział w w/w wycieczkach do dnia 7 sierpnia 2024 r. Deklaracje prosimy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, przy ul. Piastowskiej 10A.

Informacje dot. wycieczki / deklaracje do pobrania – poniżej

Dodatkowe informacje pod nr tel. 537-481-116 lub adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 

Regulamin wycieczek

organizowanych przez
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

 

§ 1
Zasady ogólne

1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczo-opiekuńczo-edukacyjnej placówki kulturalnej.

2. Organizowanie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, zwane dalej GCKiS wycieczki mają na celu:

a) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
b) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
c) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
e) podnoszenie sprawności fizycznej,
f) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji,
g) przeciwdziałanie patologii społecznej,
h) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

§ 2
Rodzaje wycieczek

1. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

a) wycieczki w celach kulturowych (kino, teatr, wystawy, muzeum, festyny, itp.),
b) wycieczki rekreacyjno - sportowe (wyjazdy na basen, kuligi, ogniska integracyjne itp.),
c) wycieczki krajoznawczo- turystyczne, udział w których wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego. Rodzic pełno/prawny opiekun zna wymagania kondycyjne wycieczki, jednocześnie udział jest jednoznaczny z przygotowaniem kondycyjnym dziecka.

§ 3
Opiekunowie/obowiązki

1. Opiekunów wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor GCKiS spośród pracowników ośrodka kultury.

2. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być instruktor lub inna osoba pełnoletnia, która uzyska zgodę dyrektora GCKiS.

3. Do zadań opiekunów imprezy należy:

a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
b) przedstawienie powyższego regulaminu uczestnikom wycieczki,
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
e) zaopatrzenia w apteczkę pierwszej pomocy,
f) opieka nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce,
g) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

§ 4
Zasady organizacji wycieczek

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa powinna być określona minimalna ilość opiekunów przypadająca na grupę uczestników, którą zatwierdza dyrektor GCKiS (dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18-tu): 1 opiekun na grupę do 10 uczestników.

2. Miejscem zbiórki uczestników rozpoczynających i kończących każdą wycieczkę jest Żarowska Izba Historyczna, przy ul. Dworcowej 3 w Żarowie. Uczestników na miejsce zbiórki dostarczają rodzice/pełnoprawni opiekunowie.

3. Uczestnik biorący udział w wycieczce/imprezie organizowanej przez GCKiS, po jej zakończeniu:

a) może opuścić grupę po odpowiedniej pisemnej zgodzie podpisanej przez rodzica/pełnoprawnego opiekuna,
b) dziecko odbiera rodzic/pełnoprawny opiekun, osoba upoważniona.

4. Przed wyruszeniem na wycieczkę opiekunowie pouczają jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie ewentualnego zagrożenia.

5. Opiekunowie sprawdzają stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6. Udział dzieci w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

7. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, wichury lub innych niekorzystnych czynników atmosferycznych.

8. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

9. Warunkiem uczestnictwa jest przystąpienie do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 5
Obowiązki uczestników wycieczki

1. Uczestnik wycieczki jest zobowiązany:

a) przybyć na miejsce zbiórki o wyznaczonej godzinie,
b) zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać,
c)poinformować opiekuna wycieczki o ewentualnym złym samopoczuciu,
d) wykonywać polecenia opiekunów, pilota, przewodnika, kierowcy i dostosować się do zakazów i nakazów przez nich wydawanych,
e) w środkach transportu zająć miejsce wyznaczone przez opiekuna,
f) w czasie jazdy nie spacerować, nie wstawać, nie wychylać się przez okno,
g) w czasie przebywania w obiektach typu kino, muzeum, hala wystawowa itp. dostosować się do obowiązujących tam regulaminów,
h) dbać o czystość ład i porządek w miejscach których się przebywa,
i) kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
j) pomagać słabszym, mniej sprawnym,
k) nie zaśmiecać pojazdu,
l) zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany - Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób,
ł) korzystać z urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,
m) w czasie postoju i zwiedzania nie oddalać się od grupy bez zgody opiekuna i bezwzględnie nie przechodzić na drugą stronę jezdni,
n) dbać o higienę i schludny wygląd,
o) zachowywać się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury,
p) nie brać ze sobą na wycieczkę wartościowych przedmiotów, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualną utratę lub zniszczenie.

§ 6
Finansowanie wycieczek

1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2. Uczestnicy (rodzice/opiekunowie prawni uczestników) wycieczki zobowiązani są do pokrycia 100% kosztów z nią związanych, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł i w takim przypadku wysokość odpłatności ustala dyrektor GCKiS.

3. Wycieczki nie mają charakteru komercyjnego, a uczestnicy pokrywają jedynie koszty organizacyjne: przejazd, bilety wstępów.

4. Opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w niej.

§ 7
Dokumentacja wycieczki

1. Dokumentację wycieczki stanowią:

a) dwa egzemplarze karty wycieczki (jeden z tych egzemplarzy zabiera opiekun na wycieczkę, a drugi pozostawia się w placówce),
b) dwa egzemplarze listy uczestników wycieczki (jeden z tych egzemplarzy zabiera opiekun na wycieczkę, a drugi pozostawia się w placówce),
c) regulamin wycieczki.

2. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 (a-c) winna być złożona do dyrektora placówki przed jej rozpoczęciem.

§ 8
Postanowienia końcowe

Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje w postaci poinformowania rodziców lub opiekunów prawnych o nagannym zachowaniu oraz wyeliminowaniu uczestnika z następnych wyjazdów. Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie wycieczek jest dyrektor GCKiS.

 

KARTA WYCIECZKI - BOŻANÓW 14 sierpnia 2024

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

KARTA WYCIECZKI KRUKÓW - 21 sierpnia 2024

 

 

Link bezpośredni 

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

KARTA WYCIECZKI KALNO 28 sierpnia 2024

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

 

Link bezpośredni

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Wycieczki piesze "Śladem cystersów, rycerzy i rozbójników". Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates