Regulamin Hali Widowiskowo - Sportowej

Regulamin Hali Widowiskowo - Sportowej
przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie


1. Hala widowiskowo - sportowa jest administrowana przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.
2. Hala sportowa otwarta jest:
- od poniedziałku do piątku - w godz. 8.00 - 22.00
- w soboty - w godz. 10.00 - 20.00
- w niedzielę zgodnie z zapotrzebowaniem
3. W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum w Żarowie oraz innych placówek oświatowych z terenu gminy Żarów.
4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram.
6. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7.1. Z hali sportowej korzystać mogą:
- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
- zakłady pracy, instytucje, organizacje
- osoby fizyczne
7.2. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7.3. Na widowni przebywać mogą osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.
7.4. Grupa zorganizowana nie może przekroczyć 30 osób.
8. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających
- z przeciwwskazaniami lekarskimi.
9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
- pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
- założenia właściwego obuwia sportowego - tzw. "halówki" (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali
- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych
- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 10. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających
- wnosić i używać sprzętu niesportowego
- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej
- korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej
11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
12. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
13. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia na terenie obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
15. Kierownictwo obiektów sportowych może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności.
17. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
18. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
19. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
20. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
21. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
22. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
23. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.
24. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Regulamin. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates