Nabór na stanowisko - Kierownik basenu krytego

niedziela, 04, wrzesień 2016

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Kierownik basenu krytego – 1 etat

 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na stanowisko:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

4) wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: chemia, mechanika, automatyka, zarządzanie , marketing, prawo, administracja;

5) co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku;

6) znajomość przepisów z obszarów działania obiektów pływalni, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, BHP, kodeksu pracy, ustawy zamówień publicznych;

7) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe;

8) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika obiektu;

2) obsługa komputera i znajomość programów biurowych;

3) mobilność i dyspozycyjność czasowa;

4) kreatywność w myśleniu i działaniu, solidność i samodzielność;

5) umiejętność pracy w zespole.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1) znajomość zagadnień eksploatacji krytych pływalni;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) umiejętność planowania i organizacji pracy.

IV. Zakres podstawowy wykonywanych zadań na stanowisku:

1) pełnienie funkcji kierownika basenu krytego;

2) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektu oraz planowanie rocznych kosztów jego funkcjonowania;

3) działania związane z promocją i marketingiem obiektu;

4) nadzór nad utrzymaniem basenu we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, p. pożarowym;

5) zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej;

6) terminowe zabezpieczenie obiektu w niezbędne dla procesów technologicznych materiały, środki chemiczne i inne;

7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu;

8) zarządzanie zasobami ludzkimi i właściwe planowanie pracy;

9) przygotowywanie informacji statystycznych, sprawozdań i wniosków dla Głównego Księgowego i Dyrekcji;

10) bieżąca współpraca z UDT, SANEPID i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem obiektu;

11) współorganizowanie imprez sportowych na terenie basenu;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

V. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

2) życiorys (CV); 2) list motywacyjny;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopie posiadanych świadectw pracy;

5) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

7) oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o o ochronie danych osobowych (wg wzoru znajdującego się w ogłoszeniu);

9) kserokopie dowodu osobistego;

10) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 

 

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

Oferty niekompletne ( nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10 A, 58-130 Żarów, sekretariat w godz. 8.00-16.00 lub pocztą na powyższy adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik basenu krytego” w terminie do dnia 16.09.2016 r. Decyduje data wpływu oferty.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GCKiS w Żarowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

DO POBRANIA: pliki PDF
>>> Kwestionariusz
>>> Oświadczenie 1
>>> Oświadczenie 2
>>> Oświadczenie 3

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, 58-130 Żarów

tel./fax. 74 8580-753, lub tel. 74 8580-187

2011 Nabór na stanowisko - Kierownik basenu krytego. Copyright © 2012 All rights reserverd.
Powered by Joomla 1.7 Templates